دانلود آیین نامه دستور العمل اجرایی نقل و انتقال دانشجویی [Pdf]

 

 

توصیه ها و توضیحات امور نقل و انتقالات جهت دانشجویان متقاضی نقل و انتقال

1-قسمت اول فرم شماره 1 که شامل مشخصات دانشجو می باشد توسط خود دانشجو تکمیل و امضا میگردد .

2-قسمت دوم فرم شماره 1 که شامل وضعیت تحصیلی دانشجو می باشد توسط کارشناس گروه آموزشی مربوطه به طور کامل تکمیل و تایید میگردد .

3-در قسمت های دیگر فرم لطفا چیزی نوشته نشود .

4-فرم تعهد نامه دانشجویان متقاضی نقل وانتقالات که بایستی پیوست فرم شماره 1 گردد توسط دانشجو تکمیل ، امضا و اثر انگشت می گردد . سپس به همراه مدارک مورد نیاز مشروحه زیر در تاریخ های مذکور در آیین نامه نقل وانتقالات تحویل امور نقل و انتقالات واحد میگردد .

5-دانشجویان گرامی توجه فرمایند با مراجعه به قسمت آیین نامه نقل و انتقالات و مطالعه دقیق آن چنانچه هر یک از شرایط نقل و انتقال شامل حال آن ها می شود  مدارک مشروحه زیر بایستی پیوست فرم شماره 1 و فرم تعهد نامه دانشجویان متقاضی انتقال و مهمانی گردد . و در نهایت در تاریخ های اعلام شده در آیین نامه به امور تقل و انتقالات واحد مبدا (کرمانشاه) تحویل گردد .

مدارک مورد نیاز:

1-فرم شماره 1 تکمیل شده توسط دانشجو

2-فرم تعهد نامه تکمیل شده توسط دانشجو

3-تصویر برابر اصل شده کارت ملی دانشجو ضمن رویت اصل کارت ملی

 

مدارک مورد نیاز ازدواج :

1-اصل و تصویر برابر اصل شده صفحات اول و دوم شناسنامه زوجین (دو نسخه)

2-اصل و تصویر برابر اصل شده صفحات اول تا پنجم سند ازدواج (دو نسخه)

3-اصل و تصویر برابر اصل شده گواهی محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج در محضر محل وقوع عقد

4-اصل  گواهی سکنونت همسر در شهر مقصد

5-اصل و تصویر برابر اصل شده کارت ملی دانشجو

6-فرم تعهد نامه تکمیل شده توسط دانشجو

 

مدارک مورد نیاز فوت والدین یا همسر

1-اصل وتصویر برابر اصل شده گواهی فوت صادره از اداره ثبت احوال

2-اصل و تصویر برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه دانشجو و والدین (دونسخه)

3-اصل و تصویر برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه دانشجو و همسر دانشجو در صورت فوت همسر (دونسخه)

4-گواهی سکونت والدین دانشجو در شهر مقصد

5- اصل و تصویر برابر اصل شده کارت ملی دانشجو

6-فرم تعهد نامه تکمیل شده توسط دانشجو

 

مدارک مورد نیاز متارکه:

1-اصل و تصویر برابر اصل شده از تمامی صفحات سند طلاق

2-اصل و تصویر برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه دانشجو  (دونسخه)

3-اصل و تصویر برابر اصل شده گواهی محضر با مهر برجسته مربوط به متارکه در محضر محل وقوع طلاق

4-گواهی سکونت والدین دانشجو در شهر مقصد

5- اصل و تصویر برابر اصل شده کارت ملی دانشجو

6-فرم تعهد نامه تکمیل شده توسط دانشجو

 

مدارک مورد نیاز سرپرستی :

1- اصل حکم سرپرستی یا قیم نامه  یا امین بر عاجز و تصویر برابر اصل شده که به تایید مراجع ذیصلاح (دادگستری یا مجتمع قضایی ) رسیده باشد .

2-اصل و تصویر برابر اصل شده تمام صفحات شناسنامه دانشجو و والدین (دونسخه )

3-گواهی سکونت والدین دانشجو در شهر مقصد

4-ارائه پاسخ استعلام واحد مبداء از مرجع صادر کننده حکم مبنی بر تأیید سرپرستی، امین برعاجز و یا قیم بودن دانشجو ممهور به مهر دادگستری یا مجتمع قضایی مربوطه

5- اصل و تصویر برابر اصل شده کارت ملی دانشجو

6-فرم تعهد نامه تکمیل شده توسط دانشجو

 

مدارک مورد نیاز چند دانشجویی :

1-اصل و تصویر برابر اصل شده گواهی اشتغال به تحصیل سایر دانشجویان خانواده با ذکر سال ورود و ممهور به مهر اصلی واحد مبداء

2-اصل و تصویر برابر اصل شده صفحات اول و دوم شناشنامه دانشجویان و والدین (دونسخه)

3-اصل و تصویر برابر اصل شده کارت دانشجویی سایر دانشجویان خانواده

5- اصل و تصویر برابر اصل شده کارت ملی دانشجو

6-فرم تعهد نامه تکمیل شده توسط دانشجو

 

مدارک مورد نیاز فرزندان شاهد و ایثار گر :

فرزندان محترم شهدا و ایثارگران ضمن مراجعه به اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران استانها و شهرستان های محل تشکیل پرونده برابر دستورالعمل کمیسون ایثارگران نسبت به تکمیل فرم های مربوطه امور ایثارگران و ارائه مدارک به آن ارگان اقدام نمایند .

 

مدارک مورد نیاز هیئت علمی دانشگاه

1-ارائه سند پذیرش از مرکز آزمون دانشگاه مبنی بر قبولی در رشته، گرایش، مقطع تحصیلی و واحد دانشگاهی

2-تصویر برابر اصل شده آخرین حکم کارگزینی عضو هیأت علمی ممهور به مهر هیأت ممیزه دانشگاه مربوطه ضمن روئت اصل حکم

3-تصویر برابر اصل شده تمامی صفحات شناسنامه دانشجو و عضو هیأت علمی ضمن روئت اصل حکم

4-ارئه معرفی نامه از دانشگاه اشتغال به کار مبنی بر عضویت در هیأت علمی با مرتبه علمی مربی و بالاتر ( برای اعضای هیأت علمی دانشگاه های دولتی به صورت تمام وقت رسمی قطعی و آزمایشی) و برای اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی به صورت تمام وقت رسمی قطعی، آزمایشی و پیمانی

5-اصل و تصویر برابر اصل شده صفحات اول تا پنجم سند ازدواج به همراه گواهی محضر با مهر برجسته مربوط به ازدواج از محضر محل وقوع عقد در خصوص انتقال همسر اعضای هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

6-ارائه معرفی نامه (وضعیت آموزشی) در خصوص دانشجویان نیمسال های گذشته از واحد مبداء

7-اصل و تصویر برابر اصل شده کارت ملی دانشجو

 

مدارک مورد نیاز بیماران خاص و معلولین :

1-اصل مدارک بیماری مربوط به دانشجو

2-اصل گواهی معلولیت که به تأیید اداره بهزیستی رسیده باشد

3-اظهار نظر پزشک معتمد واحد مبداء ضمن تکمیل فرم شماره 3 و تأیید دانشگاه علوم پزشکی استان مربوطه یا مراکز درمانی شهرستان وابسته

4- واریز مبلغ یکصد هزار ریال به حساب سیبا به شماره  0106061414009  به نام سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی نزد بانک ملی ایران شعبه زبرجد تهران

5-اصل و تصویر برابر اصل شده کارت ملی دانشجو

6-فرم تعهد نامه تکمیل شده توسط دانشجو