آئين نامه آموزشي دوره هاي کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته

تعاريف

مقدمه

استثنائات موارد آيين نامه آموزشي در رشته هاي پرستاري ، مامايي ، بهداشت و پيراپزشكي

فصل اول : شرايط ورود به دانشگاه

فصل دوم : ثبت نام

فصل سوم :نظام آموزشي

 فصل چهارم:نظام درسي

 فصل پنجم:تعداد واحدهاي درسي و طول مدت تحصيل

فصل ششم : حضور و غياب دانشجو

 فصل هفتم : حذف و اضافه درس

 فصل هشتم : ارزشيابي تحصيلي دانشجو

 فصل نهم : مرخصي تحصيلي

 فصل دهم : انصراف از تحصيل

 فصل يازدهم: دانشجويان انتقالي و ميهمان

 فصل دوازدهم : تغيير رشته

 فصل سيزدهم : معادلسازي واحدهاي درسي گذرانده شده پذيرفته شدگان آزمون ورودي

 فصل چهاردهم  : فراغت از تحصيل

 فصل پانزدهم : تقويم دانشگاهي

 فصل شانزدهم :آيين نامه آموزشي نظام آموزش پاره وقت

 فصل هفدهم: آيين نامه آموزشي رشته هاي طرح آموزش معلمان

ضميمه 1 : آيين نامه تسهيلات آموزشي دانشجويان شاهد و ايثارگر

 ضميمه 2 : :معادلسازي دروس عمومي وتربيتي دانشجويان وفارغ التحصيلان مراكز تربيت معلم با دروس دانشگاهي