آیین نامه  آموزشی

·         آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

·         آئين نامه آموزشي دوره هاي کارداني ، کارشناسي ، کارشناسي ناپيوسته و کارشناسي ارشد پيوسته