آیین نامه آموزشی مقطع کارشناسی ارشد

آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد در 8 فصل و 25 ماده  و 23 تبصره در دویست  و نود و یکمین جلسه شورای عالی  برنامه ریزی  مورخ   25/10/1373 به تصویب رسید .  این  آیین نامه  از ابتدای سال تحصیل  74ـ 1373 در همه  دانشگاههای  و پژوهشگاهها و مؤسسات آموزش عالی  سراسر کشور لازم الاجراست . و از تاریخ  ابلاغ آن ، آیین نامه قبلی و تمام مقررات و بخشنامه ها و دستورالعملهای مغایر با  آن برای  دانشجویان  مشمول  این  آیین نامه  لغو می گردد  .  دانشجویان ورودی سال های  قبل از سال تحصیلی  74  ـ  1373 نیز  می توانند با موافقت شورای تحصیلات  تکمیلی مؤسسه وضعیت  خود را با آیین نامه جدید تطبیق داده و براساس آن فارغ التحصیل شوند .

          فصل اول

           فصل دوم

          فصل سوم

          فصل چهارم

          فصل پنجم

          فصل ششم

          فصل هفتم

          فصل هشتم